Standpunten Groen Grensland

Industrie- en bedrijvencomplex Javelin Park Elmpt

Industrie- en bedrijvencomplex Javelin Park Elmpt

Standpunten en inspraak burgers
Eindverslag internationaal onderzoek: ''Op het bedrijventerrein Elmpt gaan amper Limburgers werken''

Het langverwachte grensoverschrijdend onderzoek heeft eindelijk het daglicht gezien. Het rapport, getiteld ‘’Effecten en gevolgen van de ontwikkeling van het energie- en bedrijventerrein Elmpt voor de omliggende Nederlandse en Duitse gemeenten’’ is opgesteld door de gemeente Niederkrüchten samen met de aangrenzende Duitse en Nederlandse gemeenten Brüggen, Schwalmtal, Wegberg, Beesel, Roermond en Roerdalen en het district Viersen. U kunt het rapport  over “Bedrijventerrein , beroepsbevolking, transport en mobiliteit” HIER (Duits) of HIER (Nederlands) vinden.

Wat ons opviel

Milieu en Groene Ruimte
Hoewel het milieu en groene ruimte kort worden aangestipt, ontbreekt het aan concrete maatregelen om de bestaande biodiversiteit te beschermen. Het gebrek aan soortenbescherming en specifieke actiepunten is teleurstellend.

Mobiliteit
De plannen voor het mobiliteit laten eveneens te wensen over. Terwijl multimodulariteit herhaaldelijk wordt genoemd, blijkt in de praktijk dat deze aanpak niet wordt geïmplementeerd. Het voorstel om een spoorweg via Dahlheim aan te leggen, stuit op praktische obstakels en lijkt economisch niet levensvatbaar. Bovendien is het perspectief vanuit de ruimte, waarin Niederkrüchten tussen de havens van Antwerpen en Duisburg wordt geplaatst, ronduit naïef.

Het mobiliteitsconcept draait om de vier V’s: Vermijden, Verträglich gestalten (duurzaam ontwikkelen), Vernetzen (netwerken creëren) en Verlagerung (verplaatsen). Hoewel deze principes theoretisch worden omarmd, blijft de concrete uitwerking ervan in het planningsproces en de dagelijkse praktijk achterwege. Als dit echter serieus zou worden genomen, zou het industriegebied worden verplaatst naar de nabijheid van een treinstation, een haven en een stad met voldoende arbeidsplaatsen. Dit zou minstens driekwart van het verkeer vermijden en minder schade toebrengen aan de natuur.

Arbeidsmarkt
Het grootste knelpunt ligt op de arbeidsmarkt. Er ontbreekt echter een concreet actieplan om dit probleem aan te pakken. Het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten, mede door vergrijzing, blijft onbeantwoord. Zorgen over concurrentie in de regio en de vrees voor mislukking van het project blijven onbeantwoord. Bovendien gaan op het bedrijventrrein amper Limburgers werken.

Toezicht
De toezichtsverantwoordelijkheid van Verdion over het gehele project en het gebruik ervan, inclusief compensatiezones, lijkt onrealistisch. De vraag blijft wie er verantwoordelijk is voor de naleving van deze afspraken, vooral met betrekking tot de het nakomen van de afspraken met betrekken tot het realiseren van de (natuur) compensatiegebieden.

Conclusie
Al met al blijft het plan achter in het leveren van concrete oplossingen voor de gesignaleerde problemen. De vastberadenheid dat er geen alternatief is voor het voorgestelde gebied lijkt voorbarig en verhindert het overwegen van andere potentiële locaties.

Bestemmingsplan (61e Wijziging) "Militairterrein Elmpt"

Inspraak reacties
Door Groen Grensland is op 30 oktober 2023 een uitgebreid bezwaarschrift met vier bijlagen ingediend. Deze documenten kunt u hier downloaden.

 • Zienswijze 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militair gebied Elmpt’’, zie HIER NL, HIER DE, HIER DE

  Bijlagen

 • Bijlage 1.
  J. Mülders, 16-10-2023, Beurteilung Verkehrsgutachten FNP 61, zie HIER
 • Bijlage 2. 
  Knut haverkamp, 28-09-2023, Immissionsschutzgutachten der accon Environmental Consultants vom 26.07.2023 die Umnutzung des ehemaligen Militärflughafens in Niederkrüchten-Elmpt, zie  HIER
 • Bijlage 3.
  FF Advies, 18-10-2023, Notitie AERIUS-berekening inzake verkeerstoename door herbestemming militair terrein Elmpt, zie HIER
 • Bijlage 4.
  Vragen van Groen Grensland  met betrekking tot de criteria voor een verantwoorde en hedendaagse planning van bedrijventerreinen aan de raadsfracties in Niederkrüchten, zie HIER

Omdat er een directe relatie is met de 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militair gebied Elmpt’’, hebben wij een apart bezwaar ingediend tegen de 70e wijziging van het bestemmingsplan “Uitbreiding GKA Overhetfeld, zie HIER NL, HIER DE

Ruim een derde van het plangebied bestaat uit bos en natuur

Ter visie legging
De inspraakronde voor het bestemmingsplan van het luchthaventerrein in Elmpt start op 18 september 2023. Volgens de Duitse Bouwwetgeving slechts een beperkt aantal overheden en ”organen van openbaar belang”  hun zienswijze tot en met 3 november indienen. Ter voorbereiding hierop kan iedereen alle stukken al lezen die de gemeente heeft gepubliceerd:

https://www.niederkruechten.de/leben-niederkruechten/planen-bauen-leben/bauleitplanung/aktuelle-planverfahren

Via de genoemde overheden en ”organen van openbaar belang” zullen wij proberen maximale invloed aan te wenden ten einde het onzalige plan een halt toe te kunnen roepen.

Directe aanleiding voor het opstarten van deze nieuwe procedure voor het bestemmingsplan zijn veranderingen van het plan op twee punten. Er komen namelijk twee groenvoorzieningen bij voormalige shelters van de vliegtuigen en de aansluiting op de snelweg wordt verlegd in het aangrenzende bos.

Westzijde van voormalig militair terrein Elmpt. Terrein is geheel omgeven door een ondoordrinbare afrastering en daarom niet bekend bij de burgers als prachtig groengebied.
Bebouwingsplan Elm-131 ”Javelin Park Ost

Inspraak reacties
De inspraaktermijn voor de plannen voor het industriële en bedrijvencomplex Javelin Park is op 16 februari 2023 verstreken. Van de bij ons bekende ca 90 ingebrachte zienswijzen hebben wij een samenvatting gemaakt , zie HIER

Ter visie legging
Het voorliggende ontwikkelingsplan had betrekking op de eerste fase van de ontwikkeling van het industriële en commerciële gebied. Het plangebied beslaat ongeveer 94 hectare, waarvan ongeveer 70 hectare industrie- en bedrijfsgrond. Het ligt in het noordoosten van het pand aan de Roermonder Strasse.

Van 5 januari tot en met 15 februari 2023 kon het voorontwerp van het ontwikkelingsplan tijdens de kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis van de gemeente Niederkrüchten, Laurentiusstr. 19.

Tijdens de inspraakperiode konden de documenten van het plan worden ingezien, zie HIER

Van 5 januari tot 15 februari 2023 konden alle burgers een zienswijze indienen. 
Om u hierbij te helpen hadden we een voorbeeld zienswijze bijgevoegd. Deze vindt u  HIER .

Ook hadden wij een modelbrief gemaakt, zie HIER.

Overigens konden de zienswijzen ook in de Nederlandse taal worden ingediend.  

Na al file bij de grensovergang op zon- en feestdagen
Affiches, postkaarten en banners

Onze affiches,postkaarten en banners kunt u hier downloaden. Inmiddels zijn drie van de vier postkaarten huis aan huis verspreid in de gemeente Niederkrüchten.

Folder

Onze folder (maart 2022) kunt u hier downloaden

Petitie

Een petitie is in voorbereiding. We denken hierbij aan https://www.petitionen.com/

Andere onderwerpen

PM

nl_NLNL
Scroll naar boven