Standpunten overheden

Gemeente Niederkrüchten

Gemeente Roermond

Gemeente Roerdalen

Gemeente Niederkrüchten

 De gemeente Niederkrüchten maakt de plannen voor de 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militair terrein Elmpt”  openbaar. 

Vanaf 18 september 2023 kunnen volgens de Duitse Bouwwetgeving slechts een beperkt aantal openbare administraties en “organen van openbaar belang” hun zienswijzen tot en met 3 november indienen.
Voor meer informatie zie:Meer informatie vindt u hier:
https://www.niederkruechten.de/leben-niederkruechten/planen-bauen-leben/bauleitplanung/aktuelle-planverfahren

Directe aanleiding voor het opstarten van deze nieuwe procedure zijn veranderingen van het plan op twee punten. Er komen namelijk twee groenvoorzieningen bij voormalige shelters van de vliegtuigen en de aansluiting op de snelweg wordt verlegd in het aangrenzende bos.

April 2023 – FAQ Veelgestelde Vragen 

Als reactie op de 170 ingediende zienswijzen op de plannen voor het bedrijventerrein Javelin Park Ost heeft de gemeente op haar site een overzicht met veel gestelde vragen geplaatst, zie https://www.niederkruechten.de/wirtschaft/gewerbe-und-industriepark-elmpt
Helaas wordt hier niet echt ingegaan op de ingediende zienswijzen. Wel wordt de meeste  ingebrachte argumenten kort genoemd om vervolgens met de oude al reeds eerder weerlegde argumenten ter zijde geschoven. We zullen hier op korte termijn uitgebreid op terugkomen.

Uitsnede uit luchtfoto van het plangebied van de website van de gemeente Niederkrüchten

Persbericht van 16.12.2022

De planning voor het nieuwe energie- en industriepark op het voormalige Britse militaire terrein in Elmpt wordt voortgezet. In haar vergadering van 14 december heeft de Commissie voor ruimtelijke ordening, vervoer en onroerend goed besloten tot vroegtijdige inspraak van het publiek overeenkomstig § 3, lid 1, van het bouwwetboek. Dit is een belangrijke stap in de voorbereiding van het ontwikkelingsplan, waarin onder andere de verdeling van het terrein in commerciële en industriële zones, belangrijke verkeerswegen of ook specificaties voor de mogelijke ontwikkeling van de percelen worden vastgelegd.

Het huidige ontwikkelingsplan heeft betrekking op de eerste fase van de ontwikkeling van het industriële en commerciële gebied. Het plangebied beslaat ongeveer 94 hectare, waarvan ongeveer 70 hectare industrie- en bedrijfsgrond. Het ligt in het noordoosten van het pand aan de Roermonder Strasse.

Een zogenaamde openbare presentatie- en hoorzitting over het voorontwerp van het bestemmingsplan wordt gehouden op donderdag 12 januari 2023, om 17.30 uur, in de Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42. Tijdens deze bijeenkomst zullen de algemene doelstellingen en oogmerken van de planning worden toegelicht. De deelnemers zullen ook de gelegenheid krijgen om commentaar te leveren op de planning.

Bovendien kan het voorontwerp van het ontwikkelingsplan van 5 januari tot en met 15 februari 2023 tijdens de kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis van de gemeente Niederkrüchten, Laurentiusstr. 19.

Tijdens de inspraakperiode kunnen de documenten van het plan ook HIER worden ingezien.

14 december 2022 boog de de Commissie Ruimtelijke ordening, Vervoer en Onroerend goed zich over de plan voor het oostelijk gedeelte van het Javelin Park op het voormalige vliegveld. Vertegenwoordigers van de verschillende planbureaus gaven een toelichting op de in opdracht van de initiatiefnemer opgestelde rapporten. Deze kunt u zelf lezen op het hierbij gevoegde overzicht, zie hier.

Een grote tekortkoming is in elk geval dat, gelet op de grote grensoverschrijdende effecten van het plan dat er geen Nederlandstalige versies van de rapporten zijn gepresenteerd.

Van 5 januari 2023 begint de formele inspraakprocedure. De tervisieleggingstermijn is zes weken. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.

20 juni 2022,  Als nadere uitwerking van het bestemmingsplan ‘’Militiairgelände Elmpt” is voor het noordoostelijk deel een bebouwingsplan opgesteld , zie hier

In de periode van 20 juni 2022 tot en met 22 juli 2022 kan het publiek informeren naar de algemene doelen en doelstellingen alsmede de belangrijkste effecten van de planning en commentaar geven op de planning.

26 oktober 2021, Voorlichtingsbijeenkomst in Niederkrüchten

Verdere procedure staat onder op de foto

2 maart 2020, Bekendmaking gemeente Niederkrüchten over de vroege deelname aan de 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militair terrein Elmpt” , zie hier 

april 2019, gemeente Niederkrüchten 61. Wijziging bestemmingsplan “Militair terrein Elmpt” Rechtvaardiging (deel 1) volgens § 5 lid 5 BauGB-voorontwerp, zie hier 

24 augustus 2018, Standpunten gemeenteraad Niederkrüchten inzake mogelijke windturbines in het leefgebied van de nachtzwaluw op het voormalige vliegveld in Elmpt, zie hier  

Gemeente Roermond

3 november 2023, Zienswijze van de Gemeente Roermond op de 61. Änderung Flächennutzungsplan Niederkrüchten, zie hier

6 februari 2023, Zienswijze gemeente Roermond  bebauungsplan EImpt 131 en milieueffectrapportage, zie hier 

16 november 2022,B&W beantwoorden vragen van GroenLinks en PvdA inzake de ontwikkelingen op het voormalige vliegveld, zie hier 

12 april 2022, gemeente Roermond hecht aan een goede communicatie met de Nederlandse stakeholders over de voorgenomen planontwikkeling, zie hier

9 oktober 2020,  Roermond en Roerdalen willen meer onderzoek naar effecten van geplande windmolens in Elmpt, zie hier 

20 mei 2020,  B&W Roermond , Zienswijze in zake herontwikkeling-Militärgelände Elmpt , zie hier 

Gemeente Roerdalen

30 januari 2024, De gemeente Roerdalen verzoekt het districtsbestuur van Viersen en de gemeente Niederkrüchten een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling overeenkomstig artikel 54, lid 2 (UVPG) uit te voeren voor
de windturbines bij Dam en voor de windturbines op het voormalige vliegveld Elmpt, zie HIER

12 februari 2023, Zienswijze van de gemeente Roerdalen inzake  Bebauungsplan Elm-131„Javelin Park Ost” en milieueffectrapportage,  zie hier

26 april 2022, Gemeente Roerdalen hecht aan goede communicatie met de Nederlandse stakeholders over de voorgenomen planontwikkeling, zie hier 

5 april 2022, B&W Roerdalen, Beantwoording kritische vragen nav brief NMF Limburg inzake bedrijventerrein Elmpt, zie hier

10 maart 2022, Motie Pvda Roerdalen om voorstel van NMF Limburg te ondersteunen haalt vooralsnog geen meerderheid, zie hier 

9 oktober 2020, Roerdalen en Roermond willen meer onderzoek naar effecten van geplande windmolens in Elmpt, zie hier

Kreis Viersen

15 november 2021, Kreis Viersen legt het ontwerp van het landschapsplan ”Grenzwald/Schwalm ter visie, zie hier

 

Provincie Limburg

15 februari 2023,  Zienswijze van de Provincie Limburg inzake  Bebauungsplan Elm-131„Javelin Park Ost” en milieueffectrapportage,  zie HIER

16 dec. 2020,  provincie Limburg Kennisgeving conform § 10 “Bundes-Immissionsschutzgesetz” (BImSchG) en conform § 19 van het “Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung” (UVPG) omtrent de aangevraagde bouw van zeven windenergie-installaties op het voormalige Britse militaire vliegveld Niederkrüchten-Elmpt , zie hier

Noordrijn-Westfalen

24 juni 2022, Regeerakoord Noordrijn-Westfalen (2022-2027) van de CDU en de Groenen, zie hier  

Nederland

10 juni 2022, Minister voor Natuur en Stikstof presenteert Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied, zie hier 

Uit onderstaande kaart uit deze deze startnotitie blijkt dat er  in het Meinweg gebied een forse reductiedoelstelling geldt. Dit staat op gespannen voet met de ontwikkeling van een bedrijventerrein dat door de enorme toename van de verkeersintensiteit juist zal zorgen voor een toename van de emissies.

20 juli 2021, Raad van State
Wat betekent de uitspraak van de Raad van State voor onze besluiten over windturbineparken? zie hier 

Bondsrepubliek Duitsland

15 juni 2022, Kabinet keurt wetsvoorstel goed: Windenergie moet snel worden uitgebreid, zie hier

 

nl_NLNL
Scroll naar boven