Actueel

27 september 2023, Andreas Fink en Jürgen Mülders hebben alle raadsleden  van de gemeente Niederkrüchten een uitgebreide vragenlijst inzake het bezoek aan Emstek op 29 september 2023 gestuurd. 

Directe aanleiding is het feit dat het 61e bestemmingsplanwijziging van de gemeente Niederkrüchten, “Elmpt militair gebied”,  openbaar is gemaakt.
In dit kader zullen de commissie- en raadsleden van de gemeente Niederkrüchten samen met de commissarissen van EGE een verdionproject in Emstek bezoeken. Dit project in Emstek moet laten zien waartoe Verdion in staat is.

We namen een kijkje op de locatie en ontdekten dat het showcaseproject in veel opzichten wel vragen oproept:
Na anderhalf decennium is er nog maar weinig gebouwd; de wegen zijn allesbehalve doordacht; de beplanting is op zijn best mooi, maar heeft geen natuurwaarde;
de arbeidsplaatsen per hectare geconsumeerde natuur, dus ook de inkomsten voor de gemeente, zijn erg laag, dit terwijl de totale maatschappelijke baten beperkt tot negatief te noemen zijn, etc.
Van gemeenten waar Verdion al langer aanwezig is, werd gehoord dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de lange termijn inzet; bovendien werd de betalingsmoraal van het bedrijf in twijfel getrokken.

De vraag rijst of zo’n ernstige ingreep in het landschap, het milieu en de gemeenschapsstructuur gerechtvaardigd is voor zo’n klein resultaat. Om de burgers van Niederkrüchten te beschermen tegen nadelen van het Elmpt-project met zijn veel grotere ingreep, vragen wij u kritisch naar dit object te kijken en even kritische vragen te stellen.

Een link naar de vragenlijst treft u hier aan:  
https://www.gruenes-grenzland.net/wp-content/uploads/2023/09/FRAGELISTE-EMSTEK-2023-09-29.docx

Ook in het dal van de Swalm zal natuur en landschap (zie rood-gele markering) moeten worden opgeofferd voor het Verdionproject. Door de aanleg van dit industrieterrein zal uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie Overhetfeld noodzakelijk zijn. De vraag rijst of zo'n combinatie van ernstige ingrepen in het landschap en het milieu gerechtvaardigd is voor zo'n klein resultaat

Op zaterdag 9 september 2023 kwamen we als Groen Grensland weer bij elkaar. Directe aanleiding is de aangekondigde inspraakronde voor het bestemmingsplan van het luchthaventerrein in Elmpt.

Inmiddels is bekend geworden dat de openbaarmaking van de plannen voor de 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militair terrein Elmpt” zal plaatsvinden op 18 september 2023.  Volgens  de Duitse Bouwwetgeving kunnen een beperkt aantal overheden en “organen van openbaar belang” hun zienswijzen tot en met 3 november indienen.

We hebben vooral verschillende aspecten van de komende inspraak besproken. Daarnaast zijn de mogelijkheden van participatie en een taakverdeling aan de orde geweest.
Ter voorbereiding hierop kan iedereen alle stukken al lezen die de gemeente heeft gepubliceerd:

https://www.niederkruechten.de/leben-niederkruechten/planen-bauen-leben/bauleitplanung/aktuelle-planverfahren

Via onze website en onze  Facebook pagina houden wij iedereen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
De volgende bijeenkomst is gepland op 14 oktober 2023 om 14.00 u .

Lüsekamp, belangrijk natuurgebied , gelegen direct aan de landsgrens zal door het megalomane plan op de voormalige luchthaven Elmpt verdrogen

4 augustus 2023, Gelukkig ook goed nieuws te melden uit onze grensregio.  Het recent aangelegde voedselbos Flincke Ven in de gemeente Roerdalen ontwikkelt zich namelijk voorspoedig.  Het merendeel van de aanplant heeft het gered. De natuur is veerkrachtig en ook deels verpieterde planten kunnen nog opnieuw aanslaan. Onlangs heeft de stichting Voedselbos van de provincie Limburg subsidie ontvangen voor de aanplant van het voedselbos. Zij maken nu plannen om de derde aanplant op zaterdag 28 oktober 2023 te realiseren. Ze kiezen voor de aanplant in het najaar omdat de bomen dan meer tijd hebben om goed te wortelen. Voor meer info zie:  https://voedselbosroerdalen.nl/nieuws

 

Locatie voor de aanleg van het voedselbos 2022
Locatie na de aanleg voedselbos mei 2023
7 juli 2023, Nationaal Park De Meinweg wordt als het aan Roerdalen en Roermond ligt, uitgebreid met natuur in het Swalm- en Roerdal, bij de Vlootbeek en het landschap daartussen.
Roerdalen en Roermond benadrukken dat het niet de bedoeling is om landbouwgebied op te offeren. Het idee is dat toerisme en recreatie in het gebied dan beter worden verspreid, zodat de kwetsbare heidegebieden in de Meinweg meer rust krijgen. Ook hopen de gemeentes dat er ‘meer beleving en allure’ komt in het Midden-Limburgse natuurgebied.
Met de uitbreiding verdwijnt mogelijk ook de naam van het Nationaal Park. “Met het Roer- en Swalmdal erbij is het gebied veel groter dan alleen de heide van de Meinweg. We denken dus ook aan een nieuwe naam, al is die er nog niet.” Voor meer info zie https://www.1limburg.nl/nieuws/2235679/uitbreidingsplannen-voor-nationaal-park-de-meinweg
Begrenzing huidige Nationaalpark de Meinweg rood, uitbreidingsgebied bruin

23 juni 2023, De gemeente Niederkrüchten heeft een marketingplan voor kleinschalige industriekavels voor het Energie en Industrieterrein Elmpt opgesteld. De marketing zal in 2024 al van start gaan, zie afbeelding rechts.
Als Groen Grensland vinden wij het niet kunnen dat de gemeente de verkoop van de kavels al aan het regelen terwijl de inspraakprocedure nog niet is afgerond. De 170 insprekers hebben momenteel nog geen enkele inhoudelijke terugmelding van de gemeente gekregen. Wij beraden ons op verder te ondernemen stappen.

1 juni 2023, De gemeente Roerdalen maakt bekend dat het opwekken van windenergie op het Meinwegplateau niet mogelijk lijkt. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van van de geplande windturbines op vogels en vleermuizen.

Uit het onderzoek kwam naar voeren dat (significant) negatieve effecten op de natuur niet zijn uit te sluiten bij de aanleg en het gebruik van windturbines op het plateau. In vervolg op deze analyse onderzoekt het bureau nu in hoeverre effecten voorkomen kunnen worden met passende maatregelen. Een eerste inschatting laat zien dat zelfs met een pakket vergaande maatregelen de instandhouding van beschermde soorten aangetast zal worden. Het onderzoeksbureau adviseert de gemeente daarom geen windenergie te ontwikkelen op het Meinwegplateau.

Als Groen Grensland gaan we ervan uit dat nu ook de geplande 7 windturbines op het aangrenzend terrein van het voormalig vliegveld in Elmpt nu ook niet ontwikkeld kunnen worden. Voor meer informatie zie:
https://www.gruenes-grenzland.net/wp-content/uploads/2023/06/Persbericht-Windenergie-Meinwegplateau-1-juni-2023.pdf

Op zaterdag 13 mei 2023 kwamen we als Groen Grensland weer bij elkaar. Deze keer stond de lezing van  Hans-Peter Siegers van de ”Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)  Niederkrúchten-Schwalmtal  centraal. Het doel van de vereniging voor bosbeheer is de verbetering van het bosbeheer door te streven naar grotere aaneengesloten beheerseenheden.
Hans Peter ging hierbij in een zeer interessante lezing onder meer in op het bestuur en de bedrijfsvoering, de ligging van de gebieden van de leden, de actuele maatregelen en de uitdagingen die momenteel spelen. Wat dat laatste betreft noemde hij in het bijzonder de grondwaterstandsdaling en het bosbrandgevaar.
Na afloop van de lezing hebben we nog een aantal huishoudelijke zaken besproken. 
De volgende bijeenkomst is onder voor behoud op 8 juli 2023 om 14.00 u. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

 

Website FBG :https://fbg-niederkruechten-schwalmtal.de/

Op vrijdag 12 mei organiseerde het Biologische Station Krickenbecker Seen e.V een natuurhistorische excursie in het meest westelijke deel van de voormalige Elmpter Vliegveld met zijn uitgestrekte bossen met enkele kleine heidegebieden. Het 255 hectare grote gebied maakt sinds 2016 deel uit van het nationale natuurerfgoed en wordt beheerd door DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) . Meer informatie over het gebied vindt u hier:  https://www.dbu.de/naturerbeflaechen/elmpt/
Enkele leden van Groen Grensland waren hierbij aanwezig. De door Ap Woudstra en Irina Stein  gemaakte foto’s ziet u hieronder.

Leefgebied van de Nachtzwaluw
Open ruimte in het uitgestrekte bosbosgebied
Veel voorkomende exoot: Amerikaanse vogelkers
Regenwaterbuffer, staat vaak droog maar bevatte nu water

Het natuurgebied is momenteel onder meer het leefgebied van de nachtzwaluw.  Het gebied is van grote betekenis voor de natuur en er zijn geweldige mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Een grote bedreiging is naast de verdroging en het voorkomen van exoten (zoals de Amerikaanse vogelkers) natuurlijk de  ontwikkeling van het enorme bedrijventerrein met de mega windturbines.

Op zaterdag 22 april kwamen we als Groen Grensland weer bij elkaar. Deze keer was de bijeenkomst in Elmpt.
Irina Stein, de kersversie voorzitter verwelkomde de leden van Groen Grensland die gelukkig weer in grote getale waren opgekomen.
Thomas Seerden gaf een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de ingediende zienswijzen. De gemeente Niederkrüchten heeft inmiddels een vraag en antwoord pagina op haar website geplaatst over de voorliggende plannen opgesteld. Hierin wordt consequent kort ingegaan op de meeste bezwaren, die vervolgens onderbouwd met de oude al reeds eerder weerlegde argumenten ter zijde worden geschoven. We zullen hier op korte termijn  op terug komen. Door de aanwezigen werden overigens heel zinvolle nieuwe argumenten onder meer op het gebied van waterzuivering en woningbouw ingebracht die we nader zullen uitwerken.
Andreas Fink ging in op de stand van zaken met betrekking tot de verdere activiteiten van het bestuur na de formele oprichting van de vereniging op 1 maart 2023.
Karin Schubert en Simone Woltery gaven een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de stickers en banners. Het voornemen is om een postkaart dan wel een heruitgave van de eerde uitgebracht folder te verspreiden.
De volgende bijeenkomst is op 13 mei 2023 om 14.00 uur in de Pizzeria Miami,Adam-Houx-Str.14 in Elmpt.

Op steeds meer plaatsen in Elmpt is onze banner te zien

De bijeenkomst van Groen Grensland op 4 maart was zeer geslaagd. Meer dan 40 personen waren aanwezig. Karin Schubert sprak een welkomswoord waarna Thomas Seerden een samenvatting gaf van de 90 bij ons bekende zienswijzen, zie HIER .
Andreas Fink ging daarna in op het feit dat afgelopen woensdag de vereniging Groen Grensland is opgericht en dat iedereen zich nu kan aanmelden als lid.

Daarna werden door Simone Woltery en Karin Schubert de op stapel staande activiteiten toegelicht.
Ook werden de inmiddels gereed gekomen banners onder de aanwezigen verdeeld.
Al met al een geslaagde bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst van Groen Grensland is op 22 april 2023. 
Plaats: 
Dit keer in der Pizzeria Miami op Laurentiusmarkt, Adam-Houx-Str. 14
  in Elmpt
Tijdstip: 14.00 u.

Op 28 januari 2023 kwamen we in Oberkrüchten als Groen Grensland bij elkaar om de plannen voor  het voormalige vliegveld te bespreken.

Hans Heijnen gaf een toelichting op het algemene bezwaarschrift dat u hier kunt vinden: 
https://www.gruenes-grenzland.net/wp-content/uploads/2023/02/Presentatie-Bezwaarschrift-Oberkruechten-28-januari-2023.pdf

De volgende bijeenkomst van Groen Grensland is op 4 maart 2023.
Plaats: Oberkrüchten, An der Meer 100.
Tijdstip: 14.00 u.
De agenda zal tijdig worden rondgestuurd. Hopelijk is de opkomst dan weer net zo groot als tijdens de vorige bijeenkomst.

Een van de hoofd bezwaren : Het geplande bedrijventerrein in Elmpt past niet in de groene structuur van deze grensregio

Op 28 januari 2023 komen we met Groen Grensland weer bij elkaar om 14.00 uur in Oberkrüchten bij elkaar.
Van 5 januari tot en met 14 februari 2023 liggen de plannen voor de megaloodsen ter visie. Iedereen kan van de mogelijkheid gebruik maken om een zienswijze in te dienen.

Iedereen die  van plan is dit te doen en het lastig vindt om dit goed op te schrijven willen wij hier graag bij helpen. Als u wilt komen kunt u dit HIER kenbaar maken.


Alle relevante informatie – ook die tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 12 januari (zie hieronder en krantenknipsel) is gepresenteerd zullen we hierbij betrekken. Tijdens deze bijeenkomst zijn een paar punten wel heel duidelijk geworden, namelijk

  • dat door het plan in twee stukken delen er sprake is van salamitaktiek: geen 11. 000 motorvoertuigen per dag aan nieuw verkeer maar ruim 22.000 motorvoertuigen per dag zal de feitelijke realiteit zijn. Dat betekent dat alle hieraan gerelateerde milieueffecten veel te laag zijn ingeschat. Dat geldt dus voor geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof en de depositie van stokstof op de belangrijke natuurgebieden;
  • dat ondanks deze zeer forse toename van het verkeer de burgemeester dit niet wil communiceren met zijn Nederlandse buren. Hij vond de vertaling  in het Nederlands namelijk niet nodig;
  • dat de gebruikte karteringsgegevens van flora en met name de fauna onvolledig zijn.

Op donderdag 12 januari 2023, om 17.30 uur, is in de Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42.  een openbare presentatie- en hoorzitting over het voorontwerp van het bestemmingsplan ELM “Javelin Park Ost”, zie afbeelding rechts.  Tijdens deze bijeenkomst zullen de algemene doelstellingen en oogmerken van de planning worden toegelicht. U kunt dan ook  vragen stellen en commentaar te leveren op het plan. Om u te helpen hebben we al een aantal vragen geformuleerd.
Deze kunt u HIER vinden.
Wat vooral opvalt is de slinkse toepassing van de salamitaktiek.  We hebben er daarom een haiko op gemaakt:

Salamitaktik,

kleine Schnitte der Natur,

bis das Ganze fällt.

 

Oordeel zelf, maar kom vooral 12 januari en laat een kritisch geluid horen, in het belang van uw onze leefomgeving in de grensregio.

Op de kaart ziet u het totale plan, Javelin Park en de zeven Windturbines. Alleen het rood gemarkeerde deel (Javelin Park Ost) speelt nu. Het grootste probleem is dat nu alleen de milieueffecten van Javelin Ost in beeld zijn gebracht terwijl het toch nadrukkelijk de bedoeling is dat het gehele plan wordt gerealiseerd. Er wordt dus op een slinkse manier gebruik gemaakt van de zogenaamde salamitaktiek om de werkelijke negatieve effecten te bagatelliseren.

Vrijdag, 16 december 2022 om 19.00 uur, organiseren wij voor alle mensen die in het verleden belangstelling hebben getoond voor onze activiteiten een bijeenkomst. Doel hiervan is u bij te praten over wat wij tot dusver gedaan hebben en wat wij de komende tijd nog  willen gaan ondernemen. Plaats: Parochiecentrum St. Laurentius, Laurentiusstr. 10, 41372 Niederkrüchten-Elmpt. Laat graag per  e-mail (GroenGrensland@gmail.com) voor 11.12.2022 even weten als u denkt te kunnen komen.

Bewoners Meinweg fel gekant tegen windturbines op Meinwegplateau.

In een brandbrief (12-12-22) gericht aan de gemeente gemeente Roerdalen uiten zij hun zorgen. De brief kunt u hier lezen.

De windmolens op het Meinwegplateau zijn voor ons niet het enige probleem. Direct over de grens met Duitsland zijn 7 gigawindmolens gepland op het voormalige vliegveld Niederkrüchten-Elmpt. Heeft het Kreis Viersen de Gemeente Roerdalen hierover al geïnformeerd? En, zo ja, heeft de gemeente al bezwaar hiertegen gemaakt, zoals zij eerder heeft gedaan tegen de windmolens in het gebied Bonnesöhl?

Zo nee, dan verzoeken wij als direct getroffenen door dit project of de Gemeente Roerdalen dit alsnog wil doen. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft hiervoor al een uitvoerige voorzet gegeven.

Een afschrift van deze brief is ook verzonden naar de gemeenten Roermond en Niederkrüchten.

Een uitgebreidere visualisatie van de effecten van de windturbines op het landschap in de Meinweg en omgeving kunt u hier zien: https://youtu.be/6BkAKcFH3sg

Op 14 december 2022 komt de Commissie voor planning, transport en landaangelegenheden van de Gemeente Niederkrüchten bij elkaar. Op de agenda staan de plannen voor het voormalige vliegveld Elmpt. In de bijeenkomst presenteren de plannings- en specialistenbureaus van de verschillende disciplines de actuele planningsstatus. De bedoeling is dat uiteindelijk wordt ingestemd met een  vroegtijdige inspraak voor het publiek, evenals de autoriteiten en andere instellingen van algemeen belang, zie
https://ris.niederkruechten.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUyhRHY38m7A3LX-A00VAl_etGbylNzy-LLZnkyR9xbW/Verwaltungsvorlage_511-2020-2025.pdf

De projectontwikkelaar Verdion nodigt iedereen uit voor een informatiebijeenkomst over het geplande bedrijventerrein op het terrein van de voormalige militaire luchthaven in Niederkrüchten-Elmpt.
De datum is zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Ontmoetingspunt is de Adolph-Kolping-Platz.  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de link: http://www.javelinpark-elmpt.de/index.php/de/bus-tour-am-22-10-22/
De video hiernaast geeft al een impressie van het nu nog relatief extensief bebouwde groene gebied.

Een aantal mensen van Groen Grensland heeft op 22 oktober 2022 deel genomen aan de busexcursie die georganiseerd werd door Verdion. Wat wij op basis van kaartmateriaal en droneopnames al hadden waargenomen werd tijdens de excursie bevestigd: Het hele gebied is overwegend groen en heeft een heel laag bebouwingspercentage. Door uitvoering van de voorgenomen plannen zal het karakter wezenlijk veranderen en een wezensvreemd element worden in het grenspark Maas-Swalm-Nette. Enkele impressies ziet u hieronder.

Ook dit jaar is er weer een Meinweg Ecotop gepland. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in de Begegnungsstätte Niederkrüchten in Duitsland. Het thema van de Meinweg Ecotop 2022 is: Het Boschbeekdal, over soorten en beheer van een grensoverschrijdend beekdal. Hier kunt u zich aanmelden: https://www.meinweg-ecotop.nl/Home/Aanmelden-Ecotop/

3 oktober 2022, Duitse feestdag dus file.  Straks met de megaloodsen elke dag file!

Op zaterdag 24 september 2022 heeft een delegatie van Groen Grensland de pers te woord gestaan. Wij zijn benieuwd of de journaliste van de Rheinische Post ons zorgen goed weet weer te geven en/of ons alternatief dat rekening houdt met de grote natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van deze groene grensregio goed voor het voetlicht zal worden gebracht.

Op zondag 28 augustus 2022 waren wij met informatiestand vertegenwoordigd op het marktfestival in Elmpt. 

Wij zijn zeer verheugd over de grote belangstelling en de door velen uitgesproken steun voor het behoud van ons Groen Grensland. Meer informatie volgt snel.

nl_NLNL
Scroll naar boven