Actueel

Elmpt, Javelin Park
BUND : Het einde voor de natuur en levenskwaliteit in Niederkrüchten!

Door de BUND Niederkrüchten is een flyer met een bezwaarschrift op hoofdlijnen  gemaakt die wij als Groen Grensland volledig onderschrijven. Deze kunt u hier kunt downloaden. Kruis aan welke argumenten volgens u van toepassing zijn , vul uw naam en adres in, onderteken en scan het document. Stuur het vervolgesn voor 26 juni 2024 naar Groengrensland@gmail.com .
Dan zorgen wij ervooor dat het op tijd bij de gemeente wordt ingediend.

Het meer gedetailleerde bezwaarschrift van Groen Grensland zal binnenkort ook op de website worden geplaatst. 

Grote toename van verkeerslawaai in Elmpt , hetgeen ook blijkt uit het Milieueffectrapport

Ter inzage legging van het bebouwingsplan Elm-131 ‘Javelin Park Ost’

Nieuw bebouwingsplan met hoogte van de hallen

Omdat er nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor het hele bedrijventerrein zal het bebouwingsplan voor het oostelijk deel ook worden aangepast. In de Commissie voor Planning, Transport en Vastgoedzaken van 23 april 2024 is de nieuwe versie van het plan al besproken. De nieuwe versie van het plan ligt van 13 mei tot en met 28 juni 2024 ter visie. Nu wordt pas echt duidelijk hoe groot de negatieve impact op de natuurlijk omgeving zal zijn. De plaatselijk 40 m hoge hallen zullen tot op de Meinweg zichtbaar zijn, zeker omdat de aangekondigde maatregelen om lichtemissies beperkt te houden niet meer terugkomen in de plannen. Ook wordt duidelijk hoeveel extra grondwater zal moeten worden onttrokken. Uiteraard zullen wij als Groen Grensland wederom reageren.ederkrüchten

Nationaal Park de Meinweg bedreigd door extra stikstofuitstoot van bedrijventerrein Elmpt

Groen Grensland, de Natuur en Milieufederatie Limburg en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen hebben de provincie Limburg opgeroepen om actie te ondernemen tegen het besluit van de gemeenteraad van Niederkrüchten.
Dit besluit van 19 maart 2024  maakt een groot bedrijventerrein van 150 ha mogelijk. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op de aanliggende snelweg A52, die bij Elmpt overgaat in de Nederlandse autoweg N280, met ruim 20.000 motorvoertuigen (mvt) per dag toenemen. Als gevolg hiervan zal er een substantiële toename van de stikstofdepositie op onder meer het National Park en natura 2000 gebied de Meinweg plaatsvinden.

Weitere Information / Meer lezen

Nationaal Park de Meinweg bedreigd door stikstofuitstoot

Megaloodsen Elmpt geen 15 maar 40 m hoog

Vogelvlucht impressie van de 40 m hoge loodsen gezien vanaf Weyenhof

Omdat er nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor het hele bedrijventerrein is ook het bebouwingsplan voor het oostelijk deel aangepast. In de Commissie voor Planning, Transport en Vastgoedzaken van 23 april 2024 is de nieuwe versie van het plan al besproken. Inmiddels werd het ook de commissieleden duidelijk dat de geplande megahallen niet 15 of 20 m maar  40 m hoog worden. Een vrees die Groen Grensland van meet af aan geuit heeft.  Maar ondanks het besef dat ze bij de neus waren genomen, stemden deze leden voor het plan…..
Het ligt in de bedoeling dat de gemeenteraad van Niederkrüchten het aangepaste plan in de raadsvergadering van 14 mei 2024 zal vaststellen. Daarna wordt het plan wederom ter visie gelegd.

Vaststellingsbesluit gemeenteraad Niederkruchten bestemmingsplan Militairterrein Elmpt

De gevolgen van de plannen in kaart gebracht, waaruit blijkt dat ''Groen niet groen" blijft

Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Niederkrüchten op dinsdag 19 maart 2024 stond het besluit over de 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militärgelände Elmpt” centraal. Dit plan, dat de transformatie van het voormalige vliegveld in Elmpt naar een industriezone behelst, roept bij Groen Grensland aanzienlijke bezorgdheid op vanwege de verwachte negatieve impact op natuur en leefomgeving. Helaas heeft de gemeenteraad in meerderheid voor het plan gestemd.

Vanuit het perspectief van natuur en landschap is het voorgestelde plan volstrekt onaanvaardbaar en zal er als het zo ver is een beroepsprocedure worden gestart. Het principe ‘groen blijft groen’ wordt volledig genegeerd. Het directe leefgebied van tal van organismen zal verdwijnen. De onaanvaardbare stikstofdepositie op de Duitse en Nederlandse N2000-gebieden is onterecht en zonder onderbouwing genegeerd, net zoals de waarschijnlijke verdroging van het natuurgebied de Lüsekamp.

Groen blijft niet groen
In de huidige situatie bestaat van de 217 ha ruim een derde deel (77,4 ha) uit groen, dat wil zeggen bos en/of schraalgrasland met hoge ecologische waarde. Volgens het plan wordt slechts 60 ha gereserveerd als groengebied c.q. compensatiegebied. Dat is dus minder dan in de huidige situatie. Bovendien komt er nog de aanleg van een extra ontsluitingsweg naar de golfbaan, de realisatie van een verkeersknooppunt in een beschermd gebied en de uitbreiding van een zuiveringsinstallatie in het Swalmdal in een landschapsbeschermingsgebied.
Groen blijft dus niet groen, ondanks beweringen van voorstanders van het plan.

Verlies leefgebied van tal van organismen
Het erkende verlies van leefgebied wordt geadresseerd met een 60 ha groot compensatiegebied in de voormalige schuilplaatsen in het zuidwesten en oosten van het wijzigingsgebied en de zone tegen de voormalige start- en landingsbaan. Dit gebied is kleiner dan de huidige waardevolle gebieden en heeft zelf al een grote ecologische waarde, waardoor compensatie weinig effectief zal zijn. Het doorschuiven van het probleem naar het niveau van het bebouwingsplan is daarom onverantwoord. Vanuit het perspectief van soortenbescherming moet de 61e wijziging van het bestemmingsplan daarom worden verworpen.

Stikstofdepositie op Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden
De toename van verkeer zorgt niet alleen voor een incidentele, maar ook voor een blijvende toename van de stikstofdepositie op de Meinweg en het Swalmdal. Een extra voortoets zal niet voldoende zijn. Een zogenaamde passende beoordeling, waarin de initiatiefnemer onderzoekt of de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied door zijn activiteit in gevaar komen, zal in Nederland volgens de uitspraak van de Raad van State in 2019 noodzakelijk zijn.
Bovendien is de kans groot dat de gehanteerde drempelwaarde, het zogenaamde afkapcriterium van 0,3 kg N/(ha*a) voor FFH-gebieden in Duitsland, in een overbelaste situatie niet houdbaar is bij een gerechtelijke toetsing (zie uitspraak 19 mei 2023 in Nederland), omdat de instandhoudingsdoelen voor Europees beschermde natuur op deze manier nooit kunnen worden verwezenlijkt.
Als men een vergunningvrije drempelwaarde hanteert, zoals nu in Duitsland, dan kunnen veel projecten hun stikstofemissie laten toenemen tot aan de depositie van die drempel. Cumulatief kan de depositie op de al zwaar belaste natuur fors toenemen. Het hanteren van een drempelwaarde is daarom alleen verdedigbaar als de overheid met maatregelen kan garanderen dat, ondanks de mogelijke cumulatieve toename, de depositie in de natuur niet zal toenemen, of voldoende zal afnemen indien dat voor de habitats nodig is. Dat is in Duitsland momenteel niet geregeld.
Belangrijk is te vermelden dat, net zoals in Nederland, ook in Vlaanderen op 25 februari 2021 een stikstofarrest is uitgesproken, gevolgd door verschillende andere arresten.

Verdroging van de Lüsekamp
Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige grondwateronttrekkingen door de bedrijven die zich er zullen vestigen. Dat er een toename van waterverbruik zal zijn, staat vast, gezien de geplande uitbreiding van de rioolzuiveringsinstallatie in Overhetfeld. Op de inspraakreacties uit 2023 van Groen Grensland, MHVS, NMF Limburg uit 2023, die aannemelijk maken dat het plan zal leiden tot waarschijnlijke verdroging van de Lüsekamp is door de gemeente niet gereageerd.

Ook bij de landelijke klimaatstaking in Viersen was het  ”Nein Danke ” te zien

Ook bij de landelijke klimaatstaking in Viersen werd het ongenoegen over de geplande megaloodsen in Elmpt kenbaar gemaakt. Hier ontmoetten we de burgemeester van Viersen die ons wat tips gaf hoe we ons ongenoegen zouden kunnen kenbaar maken. We zullen hier dankbaar gebruik van maken.

Gemeente Roerdalen wil een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling van geplande windturbines bij Nationaal Park de Meinweg

De gemeente Roerdalen verzoekt de Kreis Viersen en de gemeente Niederkrüchten een grensoverschrijdende milieueffectbeoordeling overeenkomstig artikel 54, lid 2 (UVPG) uit te voeren voor de windturbines bij Dam en voor de windturbines op het voormalige vliegveld Elmpt.

Volgens de gemeente Roerdalen is het project Dam, bestaande uit twee windturbines onderdeel van een een groot windpark dat in fasen gerealiseerd is c.q. gaat worden. Vanwege de ruimtelijke samenhang moet het daarom ook als windpark worden gezien en als zodanig ook beooordeeld worden. 
Meer informatie vindt u hier.

Eindverslag internationaal onderzoek: ''Op het bedrijventerrein Elmpt gaan amper Limburgers werken''

Het langverwachte grensoverschrijdend onderzoek heeft eindelijk het daglicht gezien. Het rapport, getiteld ‘’Effecten en gevolgen van de ontwikkeling van het energie- en bedrijventerrein Elmpt voor de omliggende Nederlandse en Duitse gemeenten’’ is opgesteld door de gemeente Niederkrüchten samen met de aangrenzende Duitse en Nederlandse gemeenten Brüggen, Schwalmtal, Wegberg, Beesel, Roermond en Roerdalen en het district Viersen. U kunt het rapport  over “Bedrijventerrein , beroepsbevolking, transport en mobiliteit” HIER (Duits) of HIER (Nederlands) vinden.

Wat  ons  opviel

Milieu en Groene Ruimte
Hoewel het milieu en groene ruimte kort worden aangestipt, ontbreekt het aan concrete maatregelen om de bestaande biodiversiteit te beschermen. Het gebrek aan soortenbescherming en specifieke actiepunten is teleurstellend.

Mobiliteit
De plannen voor het mobiliteit laten eveneens te wensen over. Terwijl multimodulariteit herhaaldelijk wordt genoemd, blijkt in de praktijk dat deze aanpak niet wordt geïmplementeerd. Het voorstel om een spoorweg via Dahlheim aan te leggen, stuit op praktische obstakels en lijkt economisch niet levensvatbaar. Bovendien is het perspectief vanuit de ruimte, waarin Niederkrüchten tussen de havens van Antwerpen en Duisburg wordt geplaatst, ronduit naïef.

Het mobiliteitsconcept draait om de vier V’s: Vermijden, Verträglich gestalten (duurzaam ontwikkelen), Vernetzen (netwerken creëren) en Verlagerung (verplaatsen). Hoewel deze principes theoretisch worden omarmd, blijft de concrete uitwerking ervan in het planningsproces en de dagelijkse praktijk achterwege. Als dit echter serieus zou worden genomen, zou het industriegebied worden verplaatst naar de nabijheid van een treinstation, een haven en een stad met voldoende arbeidsplaatsen. Dit zou minstens driekwart van het verkeer vermijden en minder schade toebrengen aan de natuur.

Arbeidsmarkt
Het grootste knelpunt ligt op de arbeidsmarkt. Er ontbreekt echter een concreet actieplan om dit probleem aan te pakken. Het toenemende tekort aan geschoolde arbeidskrachten, mede door vergrijzing, blijft onbeantwoord. Zorgen over concurrentie in de regio en de vrees voor mislukking van het project blijven onbeantwoord. Bovendien gaan op het bedrijventrrein amper Limburgers werken.

Toezicht
De toezichtsverantwoordelijkheid van Verdion over het gehele project en het gebruik ervan, inclusief compensatiezones, lijkt onrealistisch. De vraag blijft wie er verantwoordelijk is voor de naleving van deze afspraken, vooral met betrekking tot de het nakomen van de afspraken met betrekken tot het realiseren van de (natuur) compensatiegebieden.

Conclusie
Al met al blijft het plan achter in het leveren van concrete oplossingen voor de gesignaleerde problemen. De vastberadenheid dat er geen alternatief is voor het voorgestelde gebied lijkt voorbarig en verhindert het overwegen van andere potentiële locaties.

De vergeten vogels van het vogelreservaat Elmpt

Een van de bedreigde soorten, de Boomleeuwerik (Foto: Anja van Halbeek)
Duidelijk zichtbaar het voorkomen van grote aantallen bedreigde soorten ten noorden van het geplande vogelreservaat

Het Ministerie van Milieu heeft eindelijk (januari 2024) de langverwachte grenzen van de vogelreservaten onthuld, met gedetailleerde toelichtingen over het beschermingsdoel en een lijst van de te beschermen vogelsoorten. Deze grenzen zijn van cruciaal belang voor de wettelijke status van vogelreservaten, met bijzondere aandacht voor het recentelijk herziene vogelreservaat in Elmpt, dat specifiek werd afgebakend en geregistreerd om de vogelpopulatie in het voormalige vliegveld te behouden.

Echter, er komt een verontrustend element aan het licht. Het noordelijke deel van de voormalige start- en landingsbaan is opmerkelijk genoeg geen onderdeel van het vogelreservaat. Een ornithologische kartering uit 2023 in onthult dat dit gedeelte van de landingsbaan juist uitzonderlijk waardevolle vogelhabitats herbergt. Een duidelijk geval van onjuiste en beperkte begrenzing dat de essentie van het beschermingsdoel aantast.

De broedvogelkartering, in 2023 specifiek opgesteld voor de 61e bestemmingsplanwijziging “Elmpt militair terrein” door Smeets onthult de aanwezigheid van grote populaties bedreigde vogelsoorten, waaronder de Boomleeuwerik, Raaf, Blauwe kiekendief, Grauwe klauwier, Roodborsttapuit, Tapuit, Kwartel, Wespendief, Graspieper en Nachtzwaluw.

Onze bezorgdheid richt zich op de mistige rechtvaardiging voor deze begrenzing en de afwezigheid van verbeteringen in de gebiedsafbakening. Het vermoeden rijst op dat economische belangen, de realisatie van een bedrijventerrein en de installatie van windturbines, wellicht zwaarder wegen dan natuurbeschermingsbelangen. Deze zorgen hebben we krachtig overgebracht in een dringende boodschap aan het LNU (Landelijk Netwerk van Natuurorganisaties in NRW), in de hoop dat deze kwestie grondig wordt onderzocht en gecorrigeerd ten gunste van de natuur en haar gevederde bewoners

Nog meer windturbines in Niederkrüchten
Hoe een landschap langzaam maar zeker ”verspargelt”

Bestaande situatie met zicht op de windturbines van Oberkrüchten en Bönnesohl
Locatie van de nieuwe windturbines bij Dam in rood
Geplande situatie met in wit ingetekend de twee nieuwe turbines

Tot 5 januari 2024 konden op het gemeentehuis van Niederkrüchten de plannen worden ingezien voor de bouw van twee nieuwe windturbines bij Dam. Deze zullen ruim 200 m hoog worden. Het is de bedoeling dat de turbines geplaatst worden ten zuiden van het industrieterrein Dam nabij de afgraving van Mevissen. Groen Grensland heeft hier bezwaar tegen gemaakt van wege onder meer de negatieve effecten op het landschap, de natuur en het leefmilieu.
De gemeente en het district Viersen presenteren de documenten voor geplande windturbines voor een tweede keer aan het publiek na kritiek van de BUND . Van 19 januari tot 2 februari 2024 zullen de stukken ter visie gelegd worden op het gemeentehuis en bij de Kreis.

Tweede Nationaal Park in Noordrijn-Westfalen in  Maas-Swalm-Nette regio?

Geplande uitbreiding Nationaal Park de Meinweg
Nachtzwaluw, kenmerkende soort voor de grensregoio
Geplande uitbreiding vogelbeschermingsgebied Schwalm-Nette=-Platte

In het najaar van 2023 heeft de deelstaat Noordrijn-Westfalen aangekondigd een tweede nationaal park te willen oprichten. meer informatie vindt u hier.

Wij, als Groen Grensland, zijn van mening dat het grenspark Maas-Swalm-Nette een uitstekende kandidaat hiervoor is, en wel om twee redenen. Op Nederlands grondgebied wordt het nationaal park De Meinweg uitgebreid, terwijl op het aangrenzende Duitse deel het vogelbeschermingsgebied Schwalm-Netteplatte wordt vergroot. Hierdoor kan een groot en zeer veelzijdig grensoverschrijdend nationaal park ontstaan, dat via het Nationaalpark de Maasduinen een ecologische eenheid vormt met het Reichswald. Ons idee hebben we al bekend gemaakt op Nationalpark-Dialog: Ihre Fragen und Ideen für den Reichswald. 

Inmiddels is de NABU een petitie gestart ”Bescherm de natuur in NRW nu met een nieuw nationaal park!” die u kunt tekenen via deze link.

Ontdek de pracht van bijzondere vogels!

In november 2023 hebben vooraanstaande natuurbeschermingsorganisaties, waaronder BUND, NABU en LNU, met passie gereageerd op de plannen voor een nieuw bedrijventerrein in Elmpt. Een uniek stukje natuur dreigt verloren te gaan door de voorgestelde wijzigingen in het bestemmingsplan “Militair terrein Elmpt”. Gelukkig wijzen de genoemde organisaties het plan af.
Waarom? Omdat er onder meer kostbare broedvogels in het gebied zijn, echte pareltjes van de natuur! We hebben het hier over planologisch relevante soorten, en om het voor de niet-vogelkundigen onder ons eenvoudiger te maken, hebben we de meest opmerkelijke soorten vastgelegd. Dank aan Anja van Halbeek, de bekende vogelfotografe, die deze mooie foto’s met ons deelt.

Boompieper
Boomleeuwerik
Gekraagde roodstaart
Nachtzwaluw
Oehoe
Roodborsttapuit

Dit zijn niet zomaar vogels; het zijn de schatten die ons gebied verrijken. De natuurbeschermingsorganisaties benadrukken de immense gevolgen die de plannen kunnen hebben op deze kostbare broedvogels.
Het gaat niet om alle vogels in het gebied, maar zij richten zich alleen op die soorten die vanuit het oogpunt van soortbescherming van bijzonder belang zijn. Wil je de volledige kijk op deze kwestie krijgen? Bekijk de details via deze link.

Wolfsplateau van groot belang voor ganzen

Het Wolfsplateau, gelegen naast het voormalige vliegveld Elmpt, blijkt een cruciale rol te spelen voor ganzen, zo blijkt uit recent onderzoek van STICHTING KOEKELOERE. De resultaten van dit onderzoek werden onthuld tijdens de Ecotop op 25 november 2023 in Herkenbosch.

De aanwezige Kolganzen op het Wolfsplateau maken deel uit van een grotere wintergroep die het Maasplassengebied (Hanssum Neer, Asseltse Plassen, uiterwaarden Swalm bij Rijkel en Wieler), Meerlebroek Beesel, Lüsekamp Niederkrüchten, en het noordelijk deel van het Roerdal beslaat. De Asseltse Plassen en Hanssum fungeren als slaapplaats, terwijl alle gebieden samen dienen als dagelijks foerageergebied. Op basis van gecombineerde gegevens van waarneming.nl zijn er ‘s winters gemiddeld 2500-3000 Kolganzen in dit uitgestrekte gebied aanwezig.

De groep Toendraganzen op het Wolfsplateau maakt afwisselend gebruik van akkers rondom Asselt, Rijkel, Wieler en Buggenum, evenals het gehele landbouwgebied tussen Swalmen en Reuver, de akkers in het noordelijk deel van het Roerdal, en soms ook van akkers op Duits grondgebied in de aangrenzende Kreis Heinsberg. De Asseltse Plassen en het Zwaarveld bij Neer fungeren als slaapplaats. In dit uitgestrekte gebied zijn ‘s winters gemiddeld 1000-2000 Toendrarietganzen aanwezig, volgens gecombineerde data uit waarneming.nl.

Volgens de onderzoekers van Stichting Koekeloere is de ‘mogelijke’ verbinding van Kolganzen en Toendrarietganzen met het Wolfsplateau meer dan voldoende aangetoond. De eindconclusie is duidelijk: de plaatsing van windturbines en/of zonneparken op de akkers zou het definitieve einde betekenen van het Wolfsplateau als een regionaal belangrijk overwinteringsgebied voor ganzen.

Als Groen Grensland zijn wij van mening dat de resultaten van deze studie zeker moeten worden meegewogen bij de standpuntbepaling inzake de mogelijke plaatsing van windturbines op het aangrenzende voormalige vliegveld in Elmpt. Het moge duidelijk zijn dat het Wolfsplateau voor de ganzen vanuit de meer noordelijke gebieden, zoals het Meerlebroek door de turbines onbereikbaar wordt.

Wolfsplateau van groot belang voor fouragerende ganzen

Meinweg Ecotop

Op zaterdag 25 november 2023 vindt voor de 15e keer de Meinweg Ecotop plaats, het natuursymposium voor en over de Midden-Limburgse grensstreek. Tijdens dit symposium delen Duitse en Nederlandse veldbiologen de resultaten van hun onderzoeken in deze regio.
Het thema van de Meinweg Ecotop 2023 is: Vogels in de grensstreek, verrassende zomer- en wintergasten. 
De Ecotop vindt dit jaar plaats in Kasteel Daelenbroeck, Kasteellaan 2, 6075 EZ Herkenbosch. Tijd: 08.30 – 17.30 uur. Meer informatatie vindt u hier.

Overigens is er onlangs ook  in de Maasduinen een Ecotop georganiseerd. U kunt alle presentaties teruglezen via deze link.  

Meinweg met Bosbeek en Elfenmeer

Zienswijze bestemmingsplan voormalig militair terrein Elmpt

Tot en met 3 november 2023 hadden verschillende openbare instanties de mogelijkheid om hun mening over deze kwestie te geven. Verschillende organisaties zoals de Landesgemeinschaft Natuurschutz un Umwelt e.V., de Limburgse en Gelderse Natuur- en Milieufederaties en zelfs de stuurgoep van het Nationale Park Meinweg hebben hun zorgen geuit over de voorgestelde plannen. Daarnaast heeft Groen Grensland ook haar eigen visie op de zaak ingediend. Alle betrokken partijen hebben hun zorgen geuit over het voorgestelde grote industrieterrein en het potentiële verlies van natuur en haar waarden in het gebied. Ze zijn ook bezorgd over de verwachte negatieve effecten die kunnen ontstaan in de aangrenzende Europese beschermde gebieden, waaronder Meinweg en Lüsekamp. Bekijk alstublieft de gedetailleerde meningen en standpunten die door de verschillende organisaties zijn ingediend op de gegeven link.

Ruim een derde van het toekomstige bedrijventerrein is van belang voor de natuur

Groen Grensland nu officieel lid van de LNU

De LNU (Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt e.V., https://www.lnu.nrw/) is een koepelorganisatie van meer dan honderd natuur- en milieubeschermingsorganisaties in Noordrijn-Westfalen en is een van de organisaties die gerechtigd zijn om gerechtelijke procedures te voeren.
De pagina  van de LNU, waaruit het lidmaatschap van Groen Grensland blijkt vindt u hier

Ook kunt u onze toetreding tot de LNU zien in de hiernaast afgebeelde uitsnede uit hun Nieuwsbrief van oktober 2023.

WDR Lokalzeit Düsseldorf

26 oktober 2023, Wind, Solar und Gewerbe: Gelände der Brittinnen wird vermarktet, WDR Lokalzeit Düsseldorf .
zie hier . Hieronder ziet u de aankondiging en enkele relevante uitstpraken van de woordvoerders van Groen Grensland.

De uitzending over Elmpt begint bij 7.28 en duurt ca 8 minuten.  Groen Grensland is vanaf 10.35 tot 11.54 in beeld en krijgt de gelegenheid om  de natuurwaarden van het gebied toe te lichten. Verder gaan we in op de negatieve invloed van de verkeerstoename door stikstofuitstoot op de Europees beschermde natuurgebieden in de grensstreek en trekken we de te verwachten belasting opbrengsten in twijfel. Dit laatste wordt door de uitzending van de WDR over de Storyoase Monheim bevestigt.

17 oktober 2023, Groen blijft groen? Oordeelt u zelf.

Volgens de gemeente Niederkrüchten en Verdion blijft groen groen, ondanks de realisatie van het 150 ha grote  industriegebied op het voormalige vliegveld in Elmpt. Letterlijk staat op de nieuwe website van Verdion :” Onaangeroerde groene ruimten blijven behouden”. Wij hebben beelden van voor en na de realisatie van het project op een rij gezet. Oordeel zelf. 
Wij als Groen Grensland zijn verder van mening dat  bijgaand artikel in het geheel niet voldoet aan de eisen van de moderne journalistiek. Het kan gemakkelijk gezien worden als sluikreclame voor een particulier bedrijf met particuliere belangen. De krant maakt zichzelf tot spreekbuis van een projectontwikkelaar van een zeer controversieel project. Geëngageerde journalistiek moet rekening houden met de standpunten van alle betrokkenen en deze verspreiden, maar moet vooral fungeren als een informatiebron voor de gewone bevolking die niet eenzijdig en zo neutraal mogelijk is. Die heeft immers, in tegenstelling tot een groot bedrijf als Verdion, minder zicht op maatschappelijke omstandigheden en ontwikkelingen. We roepen de lezers van onze communicatiekanalen dan ook op om in deze zin ingezonden brieven naar de redactie van de Rheinische Post te sturen.

13 september 2023, Zorgsector in Elmpt wijst minister Laumann op de ongewenste druk die onder meer de megalomane plannen rond „Javelin Park Oost“ zal ontstaan.
https://rp-online.de/nrw/staedte/viersen/niederkruechten-minister-laumann-diskutiert-mit-heilberuflern_aid-97514731

Geen verder onderzoek naar windturbines Meinwegplateau

Het college van B&W van Roerdalen heeft vandaag 3 oktober 2023 besloten geen verder onderzoek te doen naar de mogelijkheden van windturbines op het Meinwegplateau. Het college heeft vorige week met de gemeenteraad gesproken over een aantal dilemma’s bij het nemen van een besluit. De inzichten uit dit gesprek zijn sterk meegewogen bij het besluit dat het college vandaag heeft genomen.

Voor meer informatie verwijzen we naar het persbericht van de gemeente:
https://www.roerdalen.nl/geen-verder-onderzoek-naar-windturbines-meinwegplateau

 

Affiche van Joyce Hendrikx-Dirkx

Windmolens op de Meinweg zijn hiermee gelukkig definitief van de baan. Als Groen Grenzland zijn we heel blij met dit besluit.

Inhuldiging van het nieuwe grote bouwbord

Afgelopen donderdag 28 september 2023  waren we ooggetuige van de openbare inhuldiging van het nieuwe grote bouwbord bij het Javelin Park in Elmpt. 
De opkomst was heel gering, alleen direct betrokkenen waren aanwezig. Kennelijk staat lang niet iedereen te juichen voor dit grootschalig plan.
Dit geeft de burger moed. We zullen als Groen Grensland blijven verzetten tegen een dergelijk grootschalig industrieterrein in het hart van het grenspark Maas-Swalm-Nette. We kunnen beter de natuur verder ontwikkelen langs de grens. Laten we liever een kleiner bedrijventerrein inrichten voor lokale kleine en middelgrote bedrijven uit Duitsland en Nederland. Laten wij de bestaande woonhuizen als “tuinwijk” voor huisvesting voor families uit de grensstreek renoveren of eventueel tot kleinschalige nieuwbouw overgaan.

Inhuldiging van het nieuwe grote bouwbord bij het Javelin Park in Elmpt.

Bezoek Emstek

27 september 2023, Andreas Fink en Jürgen Mülders hebben alle raadsleden  van de gemeente Niederkrüchten een uitgebreide vragenlijst inzake het bezoek aan Emstek op 29 september 2023 gestuurd. 

Directe aanleiding is het feit dat het 61e bestemmingsplanwijziging van de gemeente Niederkrüchten, “Elmpt militair gebied”,  openbaar is gemaakt.
In dit kader zullen de commissie- en raadsleden van de gemeente Niederkrüchten samen met de commissarissen van EGE een verdionproject in Emstek bezoeken. Dit project in Emstek moet laten zien waartoe Verdion in staat is.

We namen een kijkje op de locatie en ontdekten dat het showcaseproject in veel opzichten wel vragen oproept:
Na anderhalf decennium is er nog maar weinig gebouwd; de wegen zijn allesbehalve doordacht; de beplanting is op zijn best mooi, maar heeft geen natuurwaarde;
de arbeidsplaatsen per hectare geconsumeerde natuur, dus ook de inkomsten voor de gemeente, zijn erg laag, dit terwijl de totale maatschappelijke baten beperkt tot negatief te noemen zijn, etc.
Van gemeenten waar Verdion al langer aanwezig is, werd gehoord dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij de lange termijn inzet; bovendien werd de betalingsmoraal van het bedrijf in twijfel getrokken.

De vraag rijst of zo’n ernstige ingreep in het landschap, het milieu en de gemeenschapsstructuur gerechtvaardigd is voor zo’n klein resultaat. Om de burgers van Niederkrüchten te beschermen tegen nadelen van het Elmpt-project met zijn veel grotere ingreep, vragen wij u kritisch naar dit object te kijken en even kritische vragen te stellen.

Een link naar de vragenlijst vindt u  hier .  

Evenals een link naar de lezersbrief van Simone Woltery, die op 7 oktober is ingezonden bij de Rheinische Post maar tot heden helaas niet is geplaatst.

Ook in het dal van de Swalm zal natuur en landschap (zie rood-gele markering) moeten worden opgeofferd voor het Verdionproject. Door de aanleg van dit industrieterrein zal uitbreiding van de waterzuiveringsinstallatie Overhetfeld noodzakelijk zijn. De vraag rijst of zo'n combinatie van ernstige ingrepen in het landschap en het milieu gerechtvaardigd is voor zo'n klein resultaat

Inspraak bestemmingsplan luchthaventerrein in Elmpt.

Op zaterdag 9 september 2023 kwamen we als Groen Grensland weer bij elkaar. Directe aanleiding is de aangekondigde inspraakronde voor het bestemmingsplan van het luchthaventerrein in Elmpt.

Inmiddels is bekend geworden dat de openbaarmaking van de plannen voor de 61e wijziging van het bestemmingsplan “Militair terrein Elmpt” zal plaatsvinden op 18 september 2023.  Volgens  de Duitse Bouwwetgeving kunnen een beperkt aantal overheden en “organen van openbaar belang” hun zienswijzen tot en met 3 november indienen.

We hebben vooral verschillende aspecten van de komende inspraak besproken. Daarnaast zijn de mogelijkheden van participatie en een taakverdeling aan de orde geweest.
Ter voorbereiding hierop kan iedereen alle stukken al lezen die de gemeente heeft gepubliceerd:

https://www.niederkruechten.de/leben-niederkruechten/planen-bauen-leben/bauleitplanung/aktuelle-planverfahren

Via onze website en onze  Facebook pagina houden wij iedereen op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.
De volgende bijeenkomst is gepland op 14 oktober 2023 om 14.00 u .

Lüsekamp, belangrijk natuurgebied , gelegen direct aan de landsgrens zal door het megalomane plan op de voormalige luchthaven Elmpt verdrogen

Voedselbos ontwikkelt zich voorspoedig

4 augustus 2023, Gelukkig ook goed nieuws te melden uit onze grensregio.  Het recent aangelegde voedselbos Flincke Ven in de gemeente Roerdalen ontwikkelt zich namelijk voorspoedig.  Het merendeel van de aanplant heeft het gered. De natuur is veerkrachtig en ook deels verpieterde planten kunnen nog opnieuw aanslaan. Onlangs heeft de stichting Voedselbos van de provincie Limburg subsidie ontvangen voor de aanplant van het voedselbos. Zij maken nu plannen om de derde aanplant op zaterdag 28 oktober 2023 te realiseren. Ze kiezen voor de aanplant in het najaar omdat de bomen dan meer tijd hebben om goed te wortelen. Voor meer info zie:  https://voedselbosroerdalen.nl/nieuws

 

Locatie voor de aanleg van het voedselbos 2022
Locatie na de aanleg voedselbos mei 2023

Nationaal Park De Meinweg wordt  uitgebreid 

7 juli 2023, Nationaal Park De Meinweg wordt als het aan Roerdalen en Roermond ligt, uitgebreid met natuur in het Swalm- en Roerdal, bij de Vlootbeek en het landschap daartussen.
Roerdalen en Roermond benadrukken dat het niet de bedoeling is om landbouwgebied op te offeren. Het idee is dat toerisme en recreatie in het gebied dan beter worden verspreid, zodat de kwetsbare heidegebieden in de Meinweg meer rust krijgen. Ook hopen de gemeentes dat er ‘meer beleving en allure’ komt in het Midden-Limburgse natuurgebied.
Met de uitbreiding verdwijnt mogelijk ook de naam van het Nationaal Park. “Met het Roer- en Swalmdal erbij is het gebied veel groter dan alleen de heide van de Meinweg. We denken dus ook aan een nieuwe naam, al is die er nog niet.” Voor meer info zie https://www.1limburg.nl/nieuws/2235679/uitbreidingsplannen-voor-nationaal-park-de-meinweg
Begrenzing huidige Nationaalpark de Meinweg rood, uitbreidingsgebied bruin

Marketingplan voor kleinschalige industriekavels 

23 juni 2023, De gemeente Niederkrüchten heeft een marketingplan voor kleinschalige industriekavels voor het Energie en Industrieterrein Elmpt opgesteld. De marketing zal in 2024 al van start gaan, zie afbeelding rechts.
Als Groen Grensland vinden wij het niet kunnen dat de gemeente de verkoop van de kavels al aan het regelen terwijl de inspraakprocedure nog niet is afgerond. De 170 insprekers hebben momenteel nog geen enkele inhoudelijke terugmelding van de gemeente gekregen. Wij beraden ons op verder te ondernemen stappen.

Windenergie op het Meinwegplateau niet mogelijk

1 juni 2023, De gemeente Roerdalen maakt bekend dat het opwekken van windenergie op het Meinwegplateau niet mogelijk lijkt. Dit blijkt uit onderzoek naar de effecten van van de geplande windturbines op vogels en vleermuizen.

Uit het onderzoek kwam naar voeren dat (significant) negatieve effecten op de natuur niet zijn uit te sluiten bij de aanleg en het gebruik van windturbines op het plateau. In vervolg op deze analyse onderzoekt het bureau nu in hoeverre effecten voorkomen kunnen worden met passende maatregelen. Een eerste inschatting laat zien dat zelfs met een pakket vergaande maatregelen de instandhouding van beschermde soorten aangetast zal worden. Het onderzoeksbureau adviseert de gemeente daarom geen windenergie te ontwikkelen op het Meinwegplateau.

Als Groen Grensland gaan we ervan uit dat nu ook de geplande 7 windturbines op het aangrenzend terrein van het voormalig vliegveld in Elmpt nu ook niet ontwikkeld kunnen worden. Voor meer informatie zie:
https://www.gruenes-grenzland.net/wp-content/uploads/2023/06/Persbericht-Windenergie-Meinwegplateau-1-juni-2023.pdf

Lezing van  Hans-Peter Siegers van de ”Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)

Op zaterdag 13 mei 2023 kwamen we als Groen Grensland weer bij elkaar. Deze keer stond de lezing van  Hans-Peter Siegers van de ”Forstbetriebsgemeinschaft (FBG)  Niederkrúchten-Schwalmtal  centraal. Het doel van de vereniging voor bosbeheer is de verbetering van het bosbeheer door te streven naar grotere aaneengesloten beheerseenheden.
Hans Peter ging hierbij in een zeer interessante lezing onder meer in op het bestuur en de bedrijfsvoering, de ligging van de gebieden van de leden, de actuele maatregelen en de uitdagingen die momenteel spelen. Wat dat laatste betreft noemde hij in het bijzonder de grondwaterstandsdaling en het bosbrandgevaar.
Na afloop van de lezing hebben we nog een aantal huishoudelijke zaken besproken. 
De volgende bijeenkomst is onder voor behoud op 8 juli 2023 om 14.00 u. Nadere informatie hierover volgt binnenkort.

 

Website FBG :https://fbg-niederkruechten-schwalmtal.de/

Excursie voormalig Elmpter Vliegveld

Op vrijdag 12 mei organiseerde het Biologische Station Krickenbecker Seen e.V een natuurhistorische excursie in het meest westelijke deel van de voormalige Elmpter Vliegveld met zijn uitgestrekte bossen met enkele kleine heidegebieden. Het 255 hectare grote gebied maakt sinds 2016 deel uit van het nationale natuurerfgoed en wordt beheerd door DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) . Meer informatie over het gebied vindt u hier:  https://www.dbu.de/naturerbeflaechen/elmpt/
Enkele leden van Groen Grensland waren hierbij aanwezig. De door Ap Woudstra en Irina Stein  gemaakte foto’s ziet u hieronder.

Leefgebied van de Nachtzwaluw
Open ruimte in het uitgestrekte bosbosgebied
Veel voorkomende exoot: Amerikaanse vogelkers
Regenwaterbuffer, staat vaak droog maar bevatte nu water

Het natuurgebied is momenteel onder meer het leefgebied van de nachtzwaluw.  Het gebied is van grote betekenis voor de natuur en er zijn geweldige mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Een grote bedreiging is naast de verdroging en het voorkomen van exoten (zoals de Amerikaanse vogelkers) natuurlijk de  ontwikkeling van het enorme bedrijventerrein met de mega windturbines.

Bijeenkomst achterban

Op zaterdag 22 april kwamen we als Groen Grensland weer bij elkaar. Deze keer was de bijeenkomst in Elmpt.
Irina Stein, de kersversie voorzitter verwelkomde de leden van Groen Grensland die gelukkig weer in grote getale waren opgekomen.
Thomas Seerden gaf een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de ingediende zienswijzen. De gemeente Niederkrüchten heeft inmiddels een vraag en antwoord pagina op haar website geplaatst over de voorliggende plannen opgesteld. Hierin wordt consequent kort ingegaan op de meeste bezwaren, die vervolgens onderbouwd met de oude al reeds eerder weerlegde argumenten ter zijde worden geschoven. We zullen hier op korte termijn  op terug komen. Door de aanwezigen werden overigens heel zinvolle nieuwe argumenten onder meer op het gebied van waterzuivering en woningbouw ingebracht die we nader zullen uitwerken.
Andreas Fink ging in op de stand van zaken met betrekking tot de verdere activiteiten van het bestuur na de formele oprichting van de vereniging op 1 maart 2023.
Karin Schubert en Simone Woltery gaven een toelichting over de stand van zaken met betrekking tot de stickers en banners. Het voornemen is om een postkaart dan wel een heruitgave van de eerde uitgebracht folder te verspreiden.
De volgende bijeenkomst is op 13 mei 2023 om 14.00 uur in de Pizzeria Miami,Adam-Houx-Str.14 in Elmpt.

Op steeds meer plaatsen in Elmpt is onze banner te zien
Zienswijzen Bebouwingsplan Elm-131 ”Javelin Park Ost

De bijeenkomst van Groen Grensland op 4 maart was zeer geslaagd. Meer dan 40 personen waren aanwezig. Karin Schubert sprak een welkomswoord waarna Thomas Seerden een samenvatting gaf van de 90 bij ons bekende zienswijzen, zie HIER .
Andreas Fink ging daarna in op het feit dat afgelopen woensdag de vereniging Groen Grensland is opgericht en dat iedereen zich nu kan aanmelden als lid.

Daarna werden door Simone Woltery en Karin Schubert de op stapel staande activiteiten toegelicht.
Ook werden de inmiddels gereed gekomen banners onder de aanwezigen verdeeld.
Al met al een geslaagde bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst van Groen Grensland is op 22 april 2023. 
Plaats: 
Dit keer in der Pizzeria Miami op Laurentiusmarkt, Adam-Houx-Str. 14
  in Elmpt
Tijdstip: 14.00 u.

Op 28 januari 2023 kwamen we in Oberkrüchten als Groen Grensland bij elkaar om de plannen voor  het voormalige vliegveld te bespreken.

Hans Heijnen gaf een toelichting op het algemene bezwaarschrift dat u hier kunt vinden: 
https://www.gruenes-grenzland.net/wp-content/uploads/2023/02/Presentatie-Bezwaarschrift-Oberkruechten-28-januari-2023.pdf

De volgende bijeenkomst van Groen Grensland is op 4 maart 2023.
Plaats: Oberkrüchten, An der Meer 100.
Tijdstip: 14.00 u.
De agenda zal tijdig worden rondgestuurd. Hopelijk is de opkomst dan weer net zo groot als tijdens de vorige bijeenkomst.

Een van de hoofd bezwaren : Het geplande bedrijventerrein in Elmpt past niet in de groene structuur van deze grensregio

Op 28 januari 2023 komen we met Groen Grensland weer bij elkaar om 14.00 uur in Oberkrüchten bij elkaar.
Van 5 januari tot en met 14 februari 2023 liggen de plannen voor de megaloodsen ter visie. Iedereen kan van de mogelijkheid gebruik maken om een zienswijze in te dienen.

Iedereen die  van plan is dit te doen en het lastig vindt om dit goed op te schrijven willen wij hier graag bij helpen. Als u wilt komen kunt u dit HIER kenbaar maken.


Alle relevante informatie – ook die tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 12 januari (zie hieronder en krantenknipsel) is gepresenteerd zullen we hierbij betrekken. Tijdens deze bijeenkomst zijn een paar punten wel heel duidelijk geworden, namelijk

  • dat door het plan in twee stukken delen er sprake is van salamitaktiek: geen 11. 000 motorvoertuigen per dag aan nieuw verkeer maar ruim 22.000 motorvoertuigen per dag zal de feitelijke realiteit zijn. Dat betekent dat alle hieraan gerelateerde milieueffecten veel te laag zijn ingeschat. Dat geldt dus voor geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof en de depositie van stokstof op de belangrijke natuurgebieden;
  • dat ondanks deze zeer forse toename van het verkeer de burgemeester dit niet wil communiceren met zijn Nederlandse buren. Hij vond de vertaling  in het Nederlands namelijk niet nodig;
  • dat de gebruikte karteringsgegevens van flora en met name de fauna onvolledig zijn.

Openbare presentatie- en hoorzitting

Op donderdag 12 januari 2023, om 17.30 uur, is in de Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42.  een openbare presentatie- en hoorzitting over het voorontwerp van het bestemmingsplan ELM “Javelin Park Ost”, zie afbeelding rechts.  Tijdens deze bijeenkomst zullen de algemene doelstellingen en oogmerken van de planning worden toegelicht. U kunt dan ook  vragen stellen en commentaar te leveren op het plan. Om u te helpen hebben we al een aantal vragen geformuleerd.
Deze kunt u HIER vinden.
Wat vooral opvalt is de slinkse toepassing van de salamitaktiek.  We hebben er daarom een haiko op gemaakt:

Salamitaktik,

kleine Schnitte der Natur,

bis das Ganze fällt.

 

Oordeel zelf, maar kom vooral 12 januari en laat een kritisch geluid horen, in het belang van uw onze leefomgeving in de grensregio.

Op de kaart ziet u het totale plan, Javelin Park en de zeven Windturbines. Alleen het rood gemarkeerde deel (Javelin Park Ost) speelt nu. Het grootste probleem is dat nu alleen de milieueffecten van Javelin Ost in beeld zijn gebracht terwijl het toch nadrukkelijk de bedoeling is dat het gehele plan wordt gerealiseerd. Er wordt dus op een slinkse manier gebruik gemaakt van de zogenaamde salamitaktiek om de werkelijke negatieve effecten te bagatelliseren.

Vrijdag, 16 december 2022 om 19.00 uur, organiseren wij voor alle mensen die in het verleden belangstelling hebben getoond voor onze activiteiten een bijeenkomst. Doel hiervan is u bij te praten over wat wij tot dusver gedaan hebben en wat wij de komende tijd nog  willen gaan ondernemen. Plaats: Parochiecentrum St. Laurentius, Laurentiusstr. 10, 41372 Niederkrüchten-Elmpt. Laat graag per  e-mail (GroenGrensland@gmail.com) voor 11.12.2022 even weten als u denkt te kunnen komen.

Bewoners Meinweg fel gekant tegen windturbines op Meinwegplateau.

In een brandbrief (12-12-22) gericht aan de gemeente gemeente Roerdalen uiten zij hun zorgen. De brief kunt u hier lezen.

De windmolens op het Meinwegplateau zijn voor ons niet het enige probleem. Direct over de grens met Duitsland zijn 7 gigawindmolens gepland op het voormalige vliegveld Niederkrüchten-Elmpt. Heeft het Kreis Viersen de Gemeente Roerdalen hierover al geïnformeerd? En, zo ja, heeft de gemeente al bezwaar hiertegen gemaakt, zoals zij eerder heeft gedaan tegen de windmolens in het gebied Bonnesöhl?

Zo nee, dan verzoeken wij als direct getroffenen door dit project of de Gemeente Roerdalen dit alsnog wil doen. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft hiervoor al een uitvoerige voorzet gegeven.

Een afschrift van deze brief is ook verzonden naar de gemeenten Roermond en Niederkrüchten.

Een uitgebreidere visualisatie van de effecten van de windturbines op het landschap in de Meinweg en omgeving kunt u hier zien: https://youtu.be/6BkAKcFH3sg

Op 14 december 2022 komt de Commissie voor planning, transport en landaangelegenheden van de Gemeente Niederkrüchten bij elkaar. Op de agenda staan de plannen voor het voormalige vliegveld Elmpt. In de bijeenkomst presenteren de plannings- en specialistenbureaus van de verschillende disciplines de actuele planningsstatus. De bedoeling is dat uiteindelijk wordt ingestemd met een  vroegtijdige inspraak voor het publiek, evenals de autoriteiten en andere instellingen van algemeen belang, zie
https://ris.niederkruechten.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUyhRHY38m7A3LX-A00VAl_etGbylNzy-LLZnkyR9xbW/Verwaltungsvorlage_511-2020-2025.pdf

De projectontwikkelaar Verdion nodigt iedereen uit voor een informatiebijeenkomst over het geplande bedrijventerrein op het terrein van de voormalige militaire luchthaven in Niederkrüchten-Elmpt.
De datum is zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Ontmoetingspunt is de Adolph-Kolping-Platz.  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de link: http://www.javelinpark-elmpt.de/index.php/de/bus-tour-am-22-10-22/
De video hiernaast geeft al een impressie van het nu nog relatief extensief bebouwde groene gebied.

Een aantal mensen van Groen Grensland heeft op 22 oktober 2022 deel genomen aan de busexcursie die georganiseerd werd door Verdion. Wat wij op basis van kaartmateriaal en droneopnames al hadden waargenomen werd tijdens de excursie bevestigd: Het hele gebied is overwegend groen en heeft een heel laag bebouwingspercentage. Door uitvoering van de voorgenomen plannen zal het karakter wezenlijk veranderen en een wezensvreemd element worden in het grenspark Maas-Swalm-Nette. Enkele impressies ziet u hieronder.

Ook dit jaar is er weer een Meinweg Ecotop gepland. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in de Begegnungsstätte Niederkrüchten in Duitsland. Het thema van de Meinweg Ecotop 2022 is: Het Boschbeekdal, over soorten en beheer van een grensoverschrijdend beekdal. Hier kunt u zich aanmelden: https://www.meinweg-ecotop.nl/Home/Aanmelden-Ecotop/

3 oktober 2022, Duitse feestdag dus file.  Straks met de megaloodsen elke dag file!

Op zaterdag 24 september 2022 heeft een delegatie van Groen Grensland de pers te woord gestaan. Wij zijn benieuwd of de journaliste van de Rheinische Post ons zorgen goed weet weer te geven en/of ons alternatief dat rekening houdt met de grote natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van deze groene grensregio goed voor het voetlicht zal worden gebracht.

Op zondag 28 augustus 2022 waren wij met informatiestand vertegenwoordigd op het marktfestival in Elmpt. 

Wij zijn zeer verheugd over de grote belangstelling en de door velen uitgesproken steun voor het behoud van ons Groen Grensland. Meer informatie volgt snel.

nl_NLNL
Scroll naar boven